DE |  EN  |  POL

Przekonujący

Adwokaci, doradcy podatkowi i prawnicy z kancelarii GRP mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu szerokiego wachlarza usług doradczych we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego.

Przedsiębiorstwa

 • Zakładanie i reorganizacja przedsiębiorstw (restrukturyzacje, zmiany kapitałowe, rozwiązywanie, likwidacje)
 • Planowanie i organizacja działalności gospodarczej w Szwajcarii
 • Doradztwo w fazie start-up oraz przy inwestycjach na rzecz wzrostu
 • Finansowanie działalności (private equity, finanse przedsiębiorstw), reprezentowanie wobec banków i i towarzystw ubezpieczeniowych
 • Porozumienia akcjonariuszy i umowy inwestycyjne
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami (corporate housekeeping), wdrażanie wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwach i nadzór nad nimi (compliance), przejęcie obsługi prawnej
 • Wewnętrzne seminaria, referaty i doskonalenie zawodowe w przedsiębiorstwach
 • Obejmowanie funkcji w organach spółek

Fuzje i przejęcia

 • Opracowywanie idealnych struktur transakcji i odpowiednich procesów negocjacyjnych
 • Nabywanie i sprzedaż przedsiębiorstw w kraju i za granicą
 • Fuzje, podziały przez oddzielenie, podziały przez wydzielenie, licytacje
 • Transakcje private-equity i venture-capital
 • Joint venture, przeniesienie działalności, outsourcing
 • Sukcesja przedsiębiorstw łącznie z manegement buy out
 • Badania due diligence dla kupującego i dla sprzedającego, proces podpisywania i wykonywania umów, wdrażanie transakcji

Instytucje pośrednictwa finansowego

 • Opracowywanie i weryfikacja umów i innych dokumentów dla instytucji pośrednictwa finansowego (umowa zarządzania majątkiem, umowa-doradztwa inwestycyjnego, kreowanie profilu klienta i ryzyka, informacje o kliencie, pełnomocnictwa)
 • Doradztwo prawne świadczone dla niezależnych zarządców majątkowych
 • Normy regulacyjne dla instytucji pośrednictwa finansowego (zapobieganie praniu pieniędzy, reguły należytej staranności dla banków (VSB), wytyczne SBVg, reguły postępowania SRO, FATCA/GATCA)
 • Doradztwo prawne w zakresie organizacji wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wdrażanie wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwach i nadzór nad nimi
 • Transgraniczne usługi finansowe (działalność cross-border)
 • Prawo funduszy inwestycyjnych

Umowy

 • Krajowe, międzynarodowe i transgraniczne prawo umów
 • Doradztwo, reprezentowanie klientów i opracowywanie umów prawa gospodarczego każdego typu
 • Umowy kupna, produkcji, dostawy
 • Umowy o dzieło, zlecenia (umowy maklerskie, umowy o świadczenie usług)
 • Umowy najmu i leasingu
 • Umowy dystrybucyjne, agencyjne, franszyzy, factoringu
 • Umowy sponsoringu, serwisowe, outsourcingu, licencyjne, komisowe
 • Ogólne Warunki Umów

Prawo pracy

 • Doradztwo, negocjowanie, koncepcja prawna i redakcja umów o pracę oraz Ogólnych Warunków Zatrudnienia
 • Programy wynagrodzeń i premiowania oraz systemy motywacyjne i planowanie uczestnictwa pracowników w zyskach (programy akcji, opcji i udziału w zyskach)
 • Publiczne prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Prawo migracyjne (pozwolenia na pracę i pobyt)
 • Prawo pracy przy transakcjach M & A i funduszach typu private equity oraz w przypadku niewypłacalności
 • Pośrednictwo pracy i wynajem pracowników
 • Wypowiadanie umów o pracę, restrukturyzacja i zwolnienia grupowe
 • Ochrona danych osobowych

Energia

 • Transakcje z zakresu prawa spółek (restrukturyzacje, joint venture) oraz sporządzanie umów z dziedziny energetyki
 • Doradztwo, pomoc i reprezentowanie klientów w związku z budową i eksploatacją elektrowni i linii energetycznych, zamówieniami publicznymi oraz przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska/li>
 • Sporządzanie ekspertyz prawnych w kwestiach dotyczących prawa energetycznego
 • Szkolenie kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach energetycznych w zakresie przepisów prawa spółek i ochrony konkurencji oraz przepisów regulacyjnych

Procesy i postępowania

 • Doradztwo strategiczne w postępowaniach pojednawczych i przy rozstrzyganiu sporów
 • Reprezentowanie klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym postępowaniach w sprawie zastosowania środków tymczasowych
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach arbitrażowych
 • Sprawowanie funkcji arbitra jako arbiter strony lub jedyny arbiter
 • Reprezentowanie, zabezpieczanie, egzekwowanie i odpieranie roszczeń w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych, upadłościowych i spadkowych oraz w ramach międzynarodowego prawa upadłościowego
 • Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych
 • Reprezentowanie przedsiębiorstw i osób prywatnych w sprawach karnych gospodarczych
 • Doradztwo i reprezentowanie klientów w międzynarodowych postępowaniach administracyjnych i postępowaniach w ramach pomocy prawnej w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych

Niemcy i Polska

 • Transgraniczne doradztwo prawne pomiędzy Szwajcarią i Niemcami oraz pomiędzy Szwajcarią i Polską
 • Przenoszenie działalności, zakładanie firm w Szwajcarii
 • Międzynarodowe planowanie spadkowe
 • Sporządzanie opinii w związku ze stosowaniem prawa zagranicznego
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach arbitrażowych i sprawowanie funkcji arbitra w postępowaniach, szczególnie z elementem polskim

O GRP  |  Nota prawna